Home » B+R

BADANIA I ROZWÓJ

Od ponad dwudziestu lat firma Labiotest realizuje projekty badawczo-innowacyjne, ukierunkowane na opracowywanie nowych rozwiązań z zakresu oczyszczania powietrza i technologii neutralizacji przykrych zapachów. Do naszych najważniejszych partnerów należą CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche [Krajowa Rada ds. Badań Naukowych], ISPESL – Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro [Centralny Instytut ds. Ochrony i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy], Ministero della Sanità [Ministerstwo Zdrowia], Politecnico di Milano [Politechnika Mediolańska], Università degli Studi di Udine [Uniwersytet w Udine], Agencja Ochrony Środowiska (EPA) w USA. Dlatego Labiotest jest w stanie zaoferować najlepsze rozwiązania z zakresu neutralizacji przykrych zapachów. Firma świadczy usługi na rzecz wiodących przedstawicieli branży gastronomicznej i sieci fast food.

Labiotest kładzie nacisk na nieustanne doskonalenie i usprawnianie oferowanych technologii przeciwdziałania uciążliwości zapachowej i potencjalnie szkodliwym skutkom, rozwijając inteligentne systemy antyodorowe zgodnie z obowiązującymi standardami środowiskowymi / prawnymi.

Należy podkreślić zawansowanie technologiczne rozwiązań wprowadzanych przez Labiotest, co umożliwia wysoką wydajność redukcji stężenia jednostek zapachowych Co.

TECHNOLOGIA BARIERY OSMOGENICZNEJ

Bariera antyodorowa polega na rozprowadzaniu w powietrzu, w trybie ciągłym lub w regularnych odstępach czasu, „mgły” wytwarzanej z mikrokropelek wody. Każda mikrokropelka zawiera znaczną liczbę miceli, które rozprowadzone w powietrzu przechwytują cząsteczki odorowe i powodują, że nieprzyjemne zapachy są niewyczuwalne dla narządu powonienia. W ten sposób cząsteczki przykrych zapachów są szybko i bezpiecznie neutralizowane. Preparat antyodorowy stosowany w barierze antyodorowej musi przede wszystkim być całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin, czyli nieszkodliwy dla środowiska oraz łatwo ulegać biodegradacji. Czytaj dalej ▼▲

Taka koncepcja oczyszczania powietrza doprowadziła do eliminacji tradycyjnych produktów działających na zasadzie „maskowania” (silne i przyjemne substancje zapachowe maskują nieprzyjemne zapachy) lub na zasadzie neutralizacji opartej na reakcjach chemicznych z udziałem określonych grup funkcyjnych. Proponowana technologia oczyszczania powietrza opiera się w większym stopniu na procesach fizykochemicznych, a nie sensu stricte – chemicznych.
Kontynuacja Bariery osmogeniczne „QUADERNI DI TECNICHE E PROTEZIONE AMBIENTALE” – n.65, A. Zavatti, Pitagora Editrice – BO; we współpracy z Wydziałem Chemii „Giulio Natta”, Politecnico di Milano [Politechnika Mediolańska], l’University of Udine [Uniwersytet w Udine] oraz LOD – Laboratorio Olfattometria Dinamica [Laboratorium Olfaktometrii Dynamicznej], Spinoff Uniud. Czytaj dalej ▼▲

Bariera antyodorowa to metoda oczyszczania powietrza oparta na zastosowaniu wodnych roztworów koncentratów produktów antyodorowych. Metoda ta wykorzystuje właściwości fizykochemiczne takich specyficznych preparatów, co umożliwia redukcję uciążliwości zapachowej. Produkty te zawierają grupy hydrofobowe, składające się z długich łańcuchów węglowodorowych, które mogą tworzyć micele – duże agregaty cząsteczkowe różnego typu. „Obecnie dobrze poznano procesy oczyszczania wody, w których wykorzystuje się syntetyczne środki czyszczące, mydła lub inne cząsteczki naturalnego pochodzenia. Usuwanie cząstek tłuszczu lub brudu jest możliwe dzięki temu, że przejście tych cząstek do wnętrza miceli jest bardziej korzystne (z energetycznego punktu widzenia) niż pozostanie w zewnętrznym roztworze wodnym. Inaczej mówiąc, piana powstająca na powierzchni wychwytuje cząstki tłuszczu lub brudu, usuwając je z pominięciem jakiejkolwiek reakcji chemicznej. Oczyszczanie powietrza może być oparte na takim samym procesie. W szczególności cząsteczki tworzące micele muszą mieć właściwości umożliwiające wychwytywanie i zatrzymywanie cząsteczek zapachowych. Molekuły odorowe są zazwyczaj znacznie mniejsze i spolaryzowane w porównaniu do cząstek tłuszczu i brudu, z którymi mamy do czynienia w procesach oczyszczania powietrza. Dlatego też dla oczyszczania powietrza konieczne jest zastosowanie odpowiednich cząsteczek / miceli o strukturze umożliwiającej zatrzymanie związków polarne (cząsteczki odorowe).”

Labiotest gwarantuje wysoką efektywność oferowanych rozwiązań, która jest potwierdzona badaniami olfaktometrycznymi przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami normy europejskiej EN 13725:2004. Test wykazał, że redukcja uciążliwości zapachowej wynosi od 55,5 do 79,9% w zależności od zastosowanego wodnego roztworu roboczego produktu antyodorowego.

OGRANICZENIA TECHNOLOGII NA BAZIE WĘGLA AKTYWNEGO

Pomimo że adsorpcja na węglu aktywowanym jest procesem ogólnie znanym ze względu na szerokie możliwości zastosowania. Metoda ta jednak nie nadaje się do redukcji emisji przykrych zapachów w obiektach gastronomicznych. Taki stan rzeczy wynika z kilku czynników takich jak: wysoka temperatura, ograniczona pojemność adsorpcyjna niektórych substancji, niekompatybilność z kwasami tłuszczowymi, aminami, białkami nieustrukturyzowanymi i cząstkami stałymi, brak możliwości regulacji w przypadku zmiennego stężenia jednostek zapachowych oraz brak możliwości eksploatacji w tzw. optymalnych warunkach (np. niskie natężenie przepływu powietrza poniżej 0,5 m/s, czy też czas kontaktu ponad 1 s). Wszystkie powyższe czynniki wpływają na ograniczoną użyteczność i niską wydajność technologii opartych na bazie węgla aktywnego. Czytaj dalej ▼▲

W rezultacie instalacja filtrów węglowych (…) jest jedynie środkiem ograniczającym, który wykorzystuje zaledwie niewielki procent teoretycznej pojemności węgla aktywnego w wychwytywaniu substancji zapachowych w stanie gazowym.
Ponadto badania strat ciśnienia odnoszą się do stanu początkowego węgla aktywnego (przy pierwszym użyciu). Należy również podkreślić, że filtry węglowe mają zerową skuteczność w temperaturze 80 °C.
Węgiel aktywny, podobnie jak inne elementy bierne (przegrody, siatki, filtry przeciwtłuszczowe, elementy zakrzywione, złącza itp.), ulega zabrudzeniu i w wyniku kolmatacji powstają niedrożności, które z czasem stają się dodatkowymi źródłami uciążliwości odorowej.
Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie urządzenia Zephiro UTS, który dzięki nieskomplikowanym zasadom użytkowania, zaawansowanej technologii i nieinwazyjnym procesom technologicznym pozwala rozwiązać wszelkie problemy związane z emisją uciążliwości zapachowej. Zalety tej metody mającej zastosowanie w systemach ze stałym przepływem powietrza w ciągu wentylacyjnym/kominie odprowadzającym powietrze na zewnątrz to:
– brak konieczności modyfikacji odcinków gdzie występują spadki/straty ciśnienia
– brak elementów koniecznych do mocowania wewnątrz rury wylotowej odprowadzającej powietrze na zewnątrz
– brak części/elememtów wymiennych lub wymagających czyszczenia (ramy, panele, …)

Badania efektywności neutralizacji przykrych zapachów w różnych zastosowaniach są w każdym przypadku przeprowadzane z wykorzystaniem metod olfaktometrii dynamicznej zgodnie z wymaganiami normy europejskiej EN 13725. Wyniki badań potwierdzają wysoką skuteczność urządzeń Labiotest zastosowanych do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów we wszystkich zakresach stosowania.
Dzięki badaniom olfaktometrycznym i środowiskowym generowanie uciążliwości zapachowej jest obecnie uznawane za wykroczenie w świetle prawa.

KONTAKT

Zephiro UTS